Home

Bookmarks
1 Bai Du Ci Dian -- 百度词典  
2 Cha Cha Zai Xian -- 查查在线词典  
3 Chinese Character Dictionary -- Unicode Version, by stroke  
4 CiBO.cn -- Ci Bo 词博  
5 CNKI -- Fan Yi Zhu Shou 翻译助手  
6 Dict.cn -- Hai Ci 海词  
7 Dictionary.com  
8 Dr.eye -- Yi Dian Tong 译典通  
9 Free Dictionary  
10 Heng Xing Ying Yu -- 恒星英语  
11 Hong En Zai Xian -- 洪恩在线  
12 Hu Jiang Xiao D -- 沪江小D (英,日)  
13 Huang Qiao -- 黄桥, by stroke  
14 iciba.com -- Ai Ci Ba Ying Yu 爱词霸 (SLOW)  
15 Jin Shan Ci Ba -- 金山词霸  
16 Ju Ku Search 句酷 (中英,日英,中日)  
17 Merriam-Webster  
18 nciku -- Search by Radical, By stroke, Chinese Character Recognition  
19 One Look  
20 Reference Answers  
21 Wai Yu Xue Xi Wang -- 外语学习网,英,法,日,韩,德,俄语等沙龙  
22 Wiktionary (Multiple Languages)  
23 Word dictionary - MDBG Chinese-English Dictionary (check with strokes)  
24 Ying Yu Bai Bao Xiang -- 英语百宝箱  
25 Ying Yu Ci Hui Wang 英语词汇网  
26 You Dao Ci Dian -- 有道词典